Gözle

Das kleine Wörterbuch

Türkmen Kultur Ojagy

 

Pyragynyň ýoly bilen

Hormatly ildeşler

Türkmen halkynyň akyldar şahyry we milli guwanjy bolan Magtymguly Pyragynyň doglan gününi Türkmen Kultur Ojagymyzyň adyndan Size, dünýäň ähli künjeklerinde ýaşaýan türkmen doganlarymyza, şeýle-de türkmen halky we onuň dil-edebiýaty bilen gyzyklanýan dost-ýarlara tüýs ýürekden gutlaýarys.

Gadyrdan myhmanlar,

Öň-de bildirşimiz ýaly, Türkmenistanyň Frankfurt şäherindäki konsullygy öz medeni wezipeleriniň çäginde Pyragy atamyzyň doglan gününiň mynasybetine geçirilýän bu günki baýramçylygy goldap, öňa türkmenistandan ýokar derejede bolan çeper aýdym-saz toparynyň gelip goşulmagyna mümkinçilik döretdi.

Biz dünýäde ýeke-täk türkmen döwletiniň Frankfurt şäherindäki konsullygyna biziň medeni işlerimizi goldap, hemaýat edeni üçin köpden köp minnetdarlyk bildirip, şeýle medeni gatnaşyklaryň geljekde hem barha giňelip, çuňlaşmagyny göterilen göwnümiz we galkynan ýüregimiz bilen arzuw edýäris.

Gadyrdan dostlar

18-nji asyr türkmen nusgawy edebiýatynyň kerwenbaşysy Magtymguly

Pyragynyň edebi mirasy bütin türkmen halkynyň milli baýlygy hasaplanýar.

Parasatly şahyr ilkinji gezek halkymyzyň taryhy ykbaly bilen baglanyşykly pikirleri şygyr üstünden ýaýratmak bilen, milli kimlik meselesiniň umumylaşmagyna hem-de milli aň-düşünjäň çuňlaşmagyna sebäp bolupdyr.

Pyragy goşgularynyň ýerli-ýerinde mert bolup, il-günüň bähbidiniň ugrunda jogapkärçilikli we merdana ýaşamagy undäpdir.

Aşyk ýansa ol ýar üçin,

Margir ýörse şahmar üçin,

Goçaklar namys-ar üçin,

Ata çykar, merdanadyr.

Pyragyň döredijilik mirasy indi 3 asyr bäri dürli ýurtlarda türkmen edebi talentleriň ylham çeşmesi bolup, olara ussatlyk edip, ösüş ýolunyň inçe ýodalaryny tapmakda ýardam berip gelýär.

Bu gün Europa türkmeni hem ol akyldaryň pikirlerine eýerip we ömür ýolundan nusga alyp mümkin boldugyça öz ene dilini we medeniýetini gorap saklamak hem-de ösdürmek ugrunda hereket edýär. Bu hereketiň köpden köpe aşyp, täze nesilleriň arasyna hem ornaşyp uly üstünliklere ulaşmagy biziň tüýs ýüregimizde bolan niýet we arzuwmyzdyr.

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň şanyna dünýäň dürli künjeklerinde onuň hakyky mirasdüşerleriniň tarapyndan tutulýän toýlar gutly bolsun!

Size berk jan saglyk we işleriňizde üstünlik arzuw edýäris!

Türkmen Kultur Ojagy- e. V.

Köln, 15.Mai. 2016

 

 

 

Dowamatdyr il merdine,                                                             

Awun bermez şir gurduna,

Çyn aşygyň ol derdine,

Pyragydan derman bu gün.

 

Hormatly ildeşler,

 

türkmen halkynyň milli şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan güni Köln şäherinde hem ylmy-edebi çykyşlar hem-de Türkmenistandan geljek çeper muzik toparynyň alyp barmagynda joşgunly we şadyýan aýdym-saz bilen şowhunly bellenip geçirilýär.

Agşamky dabaramyza türkmen milli iýmitleri hem taýýarlanjakdyr.

Bu baýramçylyga Türkmenistanyň Frankfurt şäherindäki Konsullygy öz medeni wezipeleriniň çäginde goldap gatnaşýar.

Siziň geljek ýoluňyza garaşýarys!

Duşuşyk ýeri:

Trägerverein Bürger- und Vereinszentrum e.V.
Rösrather Straße 603
51107 Köln
(Rath/Heumar)

Zamany: 15.05.2016- ýekşenbe güni,

Sagat 15:00-17:00 Ylmy-edebi çykyşlar

Sagat 18:00-23:00 Aýdym-sazly dabara

 

Hormat bilen

Türkmen Kultur Ojagy-e.V.

Köln, 24.04.2016

 

 

Dr. Omid Kokabiniň saglygy üçin                                     

 

Türkmensahraly alym doganymyz, phyziker Omid Kokabiniň uçran

böwrek hassalygyndan sag-aman gutulyp, doly jan saglygyna

gowuşmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäris.

 

Düýbi düz bolsun, demine degmesin!

 

Türkmen Kultur Ojagy-e.V.

Köln, 23.04.2016

 

 

Beschluss des Türkmenischen Kulturvereins e.V.

Nach mehrfachen Beschwerden unserer Mitglieder und Gäste über unerlaubte Video- und Tonaufnahmen während unserer Vereinstreffen oder sonstigen Veranstaltungen und anschließender Veröffentlichung im Internet, erlässt der Vorstand folgenden Beschluss:

„Zukünftig sind alle Film- und Tonaufnahmen die nicht vom Vorstand selbst vorgenommen werden auf Vereinsveranstaltungen verboten, es sei denn, die Aufnahmen erfolgen mit einer Ausnahmegenehmigung des Vorstandes. Diese Genehmigung kann mit Auflagen erlassen werden.

Zu den Vereinsveranstaltungen zählen die regelmäßig durchgeführten Feste, die für die Vereinsorganisation erforderlichen Versammlungen (z.B. Vorstandsversammlungen, Mitgliederversammlungen etc.), die vom Verein veranstalteten Freizeittreffen (Picknick etc.) und sonstige spontan im Namen des Kulturvereins organisierten Aktivitäten.

Eine Zuwiderhandlung kann den Ausschluss aus der Veranstaltung zur Folge haben, auf der der Verstoß erfolgt ist.“

Türkmenischer Kulturverein e.V.

Der Vorstand

24.03.2016

21. Februar- Halkara Enedil Güni

Sahypamyza Halkara Enedil Gününiň şanyna işlenen, ynsan endamyna we organlaryna degişli Almança-Türkmençe we

Türkmençe- Almança kiçi göwrümli sözlük artdyryldy.

„Dama-dama göl bolar!“ diýen paýhasly sözden ugur alyp, ýene-de başga ulgamlarda şeýle sözlükleri işläp taýýarlamak

hem-de olary kämilleşdirmek we baýlaşdyrmak ugrunda Siziň gymmatly pikirleriňize, goşantlaryňyza we ýardamlaryňyza garaşýarys.

Jedel we durmuş

(Muzikal teater oýny)

Rawy: (çalyp duran sazyny tamamlap rowaýat aýdyp başlaýar.) Aýdar bolsak gadyrdanlar, ýaşaýşyň ajy we süýji hakykatlarynyň tilsimlerini agtaryp dünýäň dürli künjeklerini saýyl bolup söken derwüşler, ýagtyda hem tümlikde hakyň çelgilerini yzarlap ähli ýol we ýodalary ýöräp geçen galandarlar şeýle rowaýat ederler welin: Irki döwürlerde türkmeniň parahat ýaşaýan abadan we gözel bir obasy bardy. Ol obada Meret atly bir pälwan ýaşardy. Merediň Polat diýen ýanbermez we zähmetkeş bir ogly bardy. Polat baryp ýaş-ýetginjek mahalyndan bäri şol obada bolan, aýa:”Sen dogma, çünki men dogdum.“ diýen, Näzli atly gyz bilen Leýli-Mejnun kibi söýüşerdi. Dowamy

2015-nji ýylda

Türkmen Kultur Ojagynyň 2015-nji ýylda geçiren duşuşyklarynyň biri-de halkara Nowruz gününiň mynasybetine gurlan dabara boldy. 21-nji Mart agşamy Köln şäherinde şowhunly we şadyýan geçirilen bu baýramçylyga ildeşlerimiz ýakyn we uzak ýerlerden, Göteborg,Amsterdam, Frankfurt, Bielefeld, Münster we Köln ýaly şäherlerden gelip gatnaşdylar.

Bu dabarada bolan dürli, täze we üýtgeşik çykyşlar ýetip gelýän bol bereketli Baharyň görküne görk goşdy. Dowamy


Ynsanhaklary 67 ýaşady!

Eleanor Roosevelt

Eleanor Roosevelt

10. Dezember 1948,

Siriýa Türkmenleri

Dr. Mukhtar Türkmen Oglu


Siriýada maglumatlara göra 3 milliondan gowrak; ýa-da 4 milliona golaý türkmen ýaşaýar. Olary hem ika bölünýär. Ýagny dilini goranlar we assimilasiýa edilenler. Türkmenleriň diňe 1,5 milliony öz dilini gorap bilipdirler, hatda goramakda has öte geçipdirler. Ýagny şu 1,5 millionuň aglabasy döwlet dili bolan arapça bilmeýändikleri sebäpli uniwersitet, mekdeplerde okap bilmeýärler, döwlet edaralarynda hem işlap bilmeýärler. Assimilasiýa edilenler bolsa araplaryň arasynda eräp gidipdirler. Olar özlerine türkmen diýän-de bolsa türkmençe gürlap bilmeýärler.

Gynandyryjy tarapy bolsa käbirleri özlerine ''türkmen'' hem diýmek islemeýär. Meselem syýahatçy žurnalistlerden biriniň aýtmagyna görä türkmen ene-ata çagasynyň türkmençe bilmän ýetişmegi üçin elinde baryny edýän eken. Çünki Siriýada türkmen bolmak birgiden hak-hukukdan mahrum bolmak bilen barabar. Kyn.

TKO: Bu makalaň dowamyny aşakdaky saýtda görüp bilersiňiz:
http://halapturkmen.blogcu.com

 

Seni söýüp göz ýetirdim bir zada,
Kynçylyk ýok,

Ejizlik bar dünýäde.

---

Gurbannazar Ezizow

Seni Söýdüm

Seni söýdüm. Söýüp bir gez beýgeldim
Seni söýdüm. Has giňedi bu dünýäm.
Öz ýeňles gylygma gazaply boldum
Öz durmuş ornuma indi düşünýän.

Adamlara has ynamly garadym
Ýeňiş bilen tamam boldy gözlegim
Kyn pursatym medet berdi kalbyma
Jadyly däl-seniň ynsan gözleriň

Kim men? jogap tapman şu günlere çen
Seni söýüp kimdigimi bildim men
Ýeňil gopdum başymdaky öýme dek
Diýdim “Ejiz bu dünýäni söýmedik”

Seni söýüp göz ýetirdim bir zada
Kynçylyk ýok
Ejizlik bar dünýäde.

 

Bütin Türkmensahra bu gün matamda

Gynanç bilen bu ýyl Türkmensahradan Haj zyýaratyna giden ildeşlerimiziň uly bir topary 24-nji September, penşenbe güni Arabistanyň Mina şäherçesinde bolan hadysada öz şirin janlaryny elden berip, pida boldular.

Biz bu agyr ýitginiň agysyny bütin Türkmensahra bilen paýlaşyp, gurban bolanlaryň ähli galanlaryna sabyr, kuwwat we uzak ömür dileýäris.

Ýatan ýerleri ýagty bolsun!

Türkmen Kultur Ojagynyň agzalary

Köln, 04.10.2015